ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਕਾਲੋ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ।. ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7.9% ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 13% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ.

  • ਹਰ ਰੋਜ਼ 28 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 30%ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
  • ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਚਿੰਨ੍ਹ-ਅਤੇ-ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।.